regulamin

regulamin sklepu i newslettera

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://kursy.agnieszka-pawlowska.com/, prowadzony jest przez Agnieszkę Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Pawłowska, firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, pod numerem 16850 83525, z siedzibą na 1 South Lodge Circus Road, NW8 9ER London.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Strony i Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży Produktów cyfrowych, a także świadczenia usług i dostarczania Newslettera.

§ 2
DEFINICJE

 1. sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą agnieszka pawłowska, zarejestrowana w wielkiej brytanii pod numerem 16850 83525, z siedzibą na 1 south lodge circus road, nw8 9er london.
 2. klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 3. konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 6. użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
 7. sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://kursy.agnieszka-pawlowska.com/, do którego prowadzi zakładka "sklep" w menu strony.
 8. strona internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://agnieszka-pawlowska.com/
 9. Produkt cyfrowy (lub Produkt) - dostępna w asortymencie Sprzedawcy treść cyfrowa wytwarzana i dostarczana Klientowi w postaci cyfrowej, zapisana na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną, dostęp do kursu online, dostęp do treści cyfrowych na Platformie), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
 11. Newsletter - treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu na Newsletter zamieszczonego na Stronie internetowej. 
 12. usługa - dostępna w asortymencie sklepu usługa świadczona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będąca przedmiotem umowy między klientem a sprzedawcą (np. konsultacje).
 13. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 14. regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 15. zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy dostarczenia produktu cyfrowego  lub świadczenia usługi ze sprzedawcą.
 16. konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 17. formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 18. formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 19. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
 20. koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu. w koszyku także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 21. umowa - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Użytkownikiem, na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 3
KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. adres sprzedawcy: 1 south lodge circus road, nw8 9er london, uk.
 2. adres e-mail sprzedawcy: kontakt@agnieszka-pawlowska.com
 3. numer telefonu sprzedawcy: +44 (0) 7785 749 897
 4. numer rachunku bankowego sprzedawcy: pl 03 1090 1476 0000 0000 4705 8624
 5. klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach: 10:00 – 16:00 w dni robocze.

 

§ 4
 SRODOWISKO CYFROWE I ZAGADNIENIA TECHNICZNE

 1. do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień i korzystania z Produktów i usług cyfrowych, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka plików pdf,
  4. w przypadku niektórych produktów (np. szkoleń online, konsultacji) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do spotkań online), o czym sprzedawca poinformuje klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie produktu.
 2. sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością środowiska cyfrowego Klienta.
 3. sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania, w przypadku której klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie internetowej.
 4. sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5
NEWSLETTER ORAZ POZOSTAŁE NIEODPŁATNE TREŚCI I USŁUGI CYFROWE

 1. sprzedawca za pomocą strony internetowej i sklepu oferuje oraz dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz usługi, a także udostępnia nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe.
 2. dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
  1. umożliwienie klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie klientowi złożenia zamówienia w sklepie,
  3. utworzenie i prowadzenie konta w sklepie,
  4. dostarczanie newslettera.
 3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
  3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz kliknąć przycisk potwierdzający chęć zapisu;
  4. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
 4. Pierwszy Newsletter zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.
 5. umowa o prowadzenie konta w sklepie oraz umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. umowę o prowadzenie konta w sklepie można rozwiązać,  usuwając konto po zalogowaniu się do konta, a umowę o dostarczanie newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze. Każdą z umów Klient może rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do sprzedawcy na adres email podany w §3 regulaminu.
 6. sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej udostępnia również odpłatne produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. w przypadku produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, sprzedawca świadczy usługę, zapewniając klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie produktu.

§ 6
ODPŁATNE PRODUKTY CYFROWE I KONSULTACJE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z §9 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). 
 2. Produkty cyfrowe są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego.
 3. Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie. 
 4. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
 5. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji online. 
 6. Szczegóły Konsultacji, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedawca określa w opisie Konsultacji zamieszczonym na Stronie internetowej i Sklepie.
 7. Konsultacje są świadczone w języku polskim. 
 8. Konsultacje są realizowane w dni robocze wskazane przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy z Klientem. Klient może wybrać odpowiadający mu termin za pomocą kalendarza udostępnionego na Stronie internetowej. 
 9. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do treści cyfrowych lub potwierdzonym terminie Konsultacji nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

 

§ 6
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. nazwa konta
  2. adres email
  3. hasło
 2. założenie konta w sklepie jest darmowe.
 3. logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

§ 8
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. otworzyć stronę sklepu
  2. wybrać produkt  lub usługę będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się do konta w sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  4. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu emial, na który ma nastąpić dostawa produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  6. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy,
  7. kliknąć przycisk “zamawiam i płacę”,.dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób 

2. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego Operatora płatności.

3. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.

4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 

5. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa. 

6. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 9
TERMIN DOSTARCZANIA PRODUKTU CYFROWEGO LUB NIEODPŁATNEJ USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email lub wiadomość email zawierająca link albo dane logowania się do platformy, dzięki którym możliwe jest pobranie Produktu cyfrowego.
 3. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów. 
 4. Dostęp do Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym ten uprzedzi Klienta przynajmniej z 30.dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać materiały wchodzące w skład Produktu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 10
CENY ORAZ OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny za Produkty cyfrowe i usługi są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i Sklepie.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie lub usłudze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 6. klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto sprzedawcy
  2. płatność przez system przelewy24.pl
  3. płatność przez system paypal
 7. szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej i sklepie, w szczególności w formularzu zamówienia.
 8. w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 9. produkt zostanie dostarczony przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.
 10. w przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
 12. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

 

§ 11
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. klient, będący konsumentem lub przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umowy o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  2. oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych (produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 3. W pozostałych przypadkach konsument lub przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. bieg terminu określonego w ust. 1 w przypadku produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ze sprzedawcą.
 5. oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy podane w § 3 lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy.
 6. oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. w przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim. Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktów lub usług cyfrowych.

§ 12
REKLAMACJA I GWARANCJA (ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ)

 1. w przypadku niezgodności Produktu cyfrowego, Usługi cyfrowej lub Usługi z umową - klient ma prawo do reklamacji (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie w §3 adresy sprzedawcy.
 3. zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądanie klienta w związku z niezgodnością Produktu cyfrowego, Usługi cyfrowej lub usługi z Umową.
 4. sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione
 5. w przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

 

§ 13
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 14
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://agnieszka-pawlowska.com/polityka-prywatnosci.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji. 
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników, w szczególności udostępnianie ich osobom trzecim jako własnego produktu lub w ramach świadczonej usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. o zmianach sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie.
 3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 21.02.2023 r.

 

Wersje archiwalne regulaminu:

Wersja regulaminu obowiązująca do 27.10.2021

Wersja regulaminu obowiązująca od 28.10.2021 do 20.02.2023

 

 

 

Scroll to Top